Junior Data Engineer

10 open positions

    Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

Frontend Developer

10 open positions

    Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

Lập trình IOS

10 open positions

    Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

Software Engineer

10 open positions

    Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

Python Software Engineer

10 open positions

    Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

QA

10 open positions

    Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

Senior Data Engineer

10 open positions

    Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

Project Managers (PM)

10 open positions

    Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

Java Developer

10 open positions

    Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

Cộng tác viên Business Analyst

10 open positions

    Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

Kỹ sư DevOps

10 open positions

    Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

Lập trình Android

10 open positions

    Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

Business Analysis (BA)

10 open positions

    Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

Full Stack Developer

10 open positions

    Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

Data Scientist

10 open positions

    Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

Tester

10 open positions

    Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

AI Researcher

10 open positions

    Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

--97 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội--

Automation Tester

10 open positions

    Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm

Cộng tác viên Graphic Design

2 open positions


--Trung tâm Sáng tạo, VNPT-IT, 97 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội--

Cộng tác viên  Video Editor

2 open positions


--Trung tâm Sáng tạo, VNPT-IT, 97 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội--

AI Engineer

1 open positions

    Thu nhập từ 200 triệu - 2 tỷ / năm